حسین نجفی


 نشانی: قزوین-فردوسی جنوبی-مقابل سه راه شهرداری-فروشگاه مرکزی ال جی
 تلفن: 028-33245979
 موبایل: 9121815511
 دورنگار (فکس): 028-33369672
 نشانی الکترونیک: mh_najafi2001@yahoo.com